DEKRETUA, ARANTZAZUKO FRANTZISKOTAR LIBURUTEGIKO DOKUMENTUAK, ARTXIBOAK ETA LIBURUTEGIA KUDEATZEKO, BABESTEKO ETA HAIETARA SARTZEKO ARAUAK EZARTZEN DITUENA, FRANTZISKOTARREN JURISDIKZIOKO ELIZ ARAUDIAREKIN BAT ETORRIZ. ARAU HORIEN BIDEZ, DOKUMENTUEN KUDEAKETA EGOKIA, ONDARE ARTXIBISTIKOAREN ETA BIBLIOGRAFIKOAREN KONTSERBAZIOA ETA BABESA BERMATZEN DIRA, ETA DOKUMENTUAK ESKURATZEKO EDO PUBLIKOKI KONTSULTATZEKO EPEAK ARGI ETA GARBI EZARTZEN DIRA.


Edukien taula

Izaera eta helburuak

Dokumentuak eta Artxiboak: mailegu-baldintzak

Mailegu motak

Dokumentazioa eskuratzea eta kontsultatzea

Kontsultarako instalazioak

Indarrean dagoen araudia


Izaera eta helburuak

1. – Elementu nabarmenak

Arantzazuko frantziskotarren komunitateak, bai eta probintzia osoak ere, hainbat dokumentu gordetzen ditu bere liburutegi eta artxiboko funtsetan, bibliografikoak zein bestelakoak izan, eta luzaroan bildu, zaindu eta babestu dira, gizarteari behar bezala eskaintzeko.

Gipuzkoako herriaren historiaren emaitza dira liburutegia osatzen duten dokumentuak. Islatzen duten informazioari esker, santutegiak azken bostehun urteetan bizi izan dituen gorabeherak berreraiki daitezke.

Liburuek, eskuizkribuek edo inprimakiek, bai eta bibliografia- eta artxibo-bildumek ere, frantziskotarren eta Arantzazuren inguruan metatutako pertsona eta kolektibitateen ezagutza biltzen dute, izan ezagutzok literarioak, pedagogikoak, historikoak, teologikoak, kulturalak eta erlijiozkoak.

Mailegu-zerbitzuaren bidez, Arantzazuko Santutegiko Liburutegiak bere material bibliografikoa eta dokumentala erabiltzaileen eskura jartzen du denbora mugatu batez, Liburutegiaren eremutik kanpo eta haren barruan. Badago ordea, salbuespenik, prebentzioagatik eta kontserbazioagatik material jakin batzuen erabilera eta eskuragarritasunean mugak ezarriko baitira.

2. Material bibliografikoa eta mailegu-zerbitzuaren helburua

Material bibliografiko eta dokumental guztia mailegatu daiteke, salbuespen hauekin: alde batera uzten dira erreferentzia-lanak, aldizkariak, Funts Zaharreko lanak eta ezaugarri bereziak eta kontserbazio-egoera direla-eta Liburutegiko instalazioetan soilik kontsultatzea gomendatzen duten guztiak, hala nola:

 • Nolabaiteko ondare-balioa duten edo Santutegiarentzat interesgarriak diren aldizkako argitalpenak.
 • 1901 baino lehen argitaratutako eskuizkribuak, inkunableak eta lanak.
 • Liburu, dokumentu eta mapa moderno agortuak eta berrezartzeko zailak.
 • Sarritan kontsultatzen diren liburuak, dokumentuak, mapak eta ikus-entzunezko materialak, ale bakarra dutenak.
 • Atlas kartografikoak, marrazkiak, estanpak, grabatuak, etab.
 • Liburutegiaren iritziz gorde behar diren bestelako materialak.

Dokumentuak eta Artxiboak: mailegu-baldintzak

Arantzazuko liburutegiak bere dokumentuen kontserbazioa eta erabilera egokia zaintzeko ardura du. Horregatik, zenbait muga ezartzen dira komenigarritzat jotzen duen dokumentazioaren sarbideari, ikerketari eta argitalpenari dagokienez, intimitaterako, ohore pertsonal eta familiarrerako eta jabetza intelektualerako eskubidea babesten dituen araudi eta legedi orokorrean oinarrituta. Hori dela eta, azken 40 urteetako artxiboko dokumentuak kontsulta libre eta publikorako itxita daude — interes legitimoa edo garrantzi sozial handiko gertakari baten ikerketa idatziz egiaztatzen duten salbuespenak salbuespen —. Arestian aipatutakoaz gain, eta narriadurak, galerak edo lapurretak saihesteko, ezingo da artxiboetan gordetako dokumenturik atera edo mailegatu. Salbuespen eta behar bezala justifikatutako kasuetan bakarrik eman ahal izango du Liburutegiko zuzendariak dokumentazioa aldi baterako ateratzeko baimena, beharrezko kautelak eta bermeak hartuta.

Mailegu-zerbitzua erabili ahal izateko, beharrezkoa da Liburutegiko erabiltzaile gisa erregistratuta egotea. Kontratua formalizatzeko, liburutegiko erabiltzaile-txartela, nortasun-agiria edo beste edozein egiaztagiri aurkeztu beharko da. Liburutegiko langileek ezin izango diote erabiltzaile bati edo kanpoko erakunde bati sisteman erregistratutako erabiltzaileei buruzko informazio pertsonalik eman, Datuak Babesteko Legean oinarrituta.
Mailegatutako materialen kopurua eta maileguaren iraupena aldatu egiten dira erabiltzaile motaren eta material motaren arabera.


Mailegu motak

Maileguan har daitezkeen materialen iraupena eta kopurua aldatu egiten da erabiltzaile motaren eta materialaren arabera.

 • Mailegu bereziak: ikertzaileentzat.
 • Ordukako mailegua: maileguaren gehieneko iraupena 3, 6 edo 24 ordukoa da. Mailegu mota hau material bibliografikoari eta dokumentalari dagokio.
 • Egunkako mailegua (21 egun). Zirkulazio-indize handia duten dokumentuei aplikatzen zaie (oro har, oinarrizko bibliografian jasotako eskuliburuak).
 • Mailegu mugatuak: ezaugarri bereziak dituzten obra jakin batzuetarako kontsulta aretoan.
 • Epez kanpo itzuliz gero, mailegu-eskubidea bi egunez etengo da egun eta garaiz itzuli ez den obra bakoitzeko.

Dokumentazioa eskuratzea eta kontsultatzea

Arantzazuko liburutegiak kontsulta-gela bat du, erabiltzaileei ikasteko eremu egokia da mailegatutako dokumentuak kontsultatu eta aztertzeko. Horretaz gain, liburutegitik kanpo mailegatzeko material mugatua izanez gero, interesdun horrentzako dokumentuaren zaintza eskaintzen du, eta horrenbestez, etorkizuneko kontsultetarako gorde.

Arantzazuko liburutegiak mailegu-murrizketen mende dauden dokumentuen erreprografia, digitalizazio eta eskaneatze zerbitzua ere eskaintzen du. Zerbitzu hori aretoan bakarrik erabili daiteke, erabiltzaileari edo ikertzaileari bere zereginetan lagunduz. Dokumentuen erreprodukzio hori egin ahal izango da baldin eta jatorrizkoa hondatzen ez badu, liburuari edo dokumentuari eragiten ez badio eta, betiere, zati batean kopiatzen bada. Erabat debekatuta dago jabetza intelektualeko eskubideak dituen argitalpen baten % 20 baino gehiago fotokopiatzea.

Erreprodukzio horiek liburutegiko informazio-horman kontsulta daitezkeen tasei lotuta daude.


Kontsultarako instalazioak

Ikasgelan kontsultak egitea: zerbitzu honen bidez, baldintza bereziak direla-eta maileguan hartu ezin diren liburutegiko materialak kontsultatu ahal izango dira. Gainera, irakurle-txartelik ez duten erabiltzaileek ere erabil ditzakete.

Kontsulta irakurketa-gelan egingo da oro har; bertan, 8 irakurketa-postu eta Interneterako sarbidea duen ordenagailu-terminal bat daude.

Hauek dira nahitaez bete beharreko arauak:

 • Telefono mugikorrek isilduta egon behar dute.
 • Kontsultatutako eta aretoan bertan kokatutako liburuak horretarako prestatutako liburu-orgetan utzi beharko dira.
 • Liburutegia ez da erabiltzaileek izan dezaketen lapurreten edo galera materialen erantzule.

Wifi: Wifi Sarea irekita dago eta "gonbidatuak" izenarekin identifikatuta. Sare hori erabiliz, doan nabigatu daiteke Interneten ordenagailu eramangarri, tableta edo mugikor batetik. Liburutegiak terminal bat du gaur egun digitalizatuta dauden materialak kontsultatzeko eta liburutegiko katalogoko kontsultetarako erabiltzeko.


Indarrean dagoen araudia

«Liburutegi Legedi Autonomikoaren Kodean» liburutegiei buruzko araudi autonomikoak jaso eta kontsulta daitezke. Euskadiko Liburutegiei buruzko urriaren 26ko 11/2007 Legean ezartzen dira Euskadiko Liburutegi Sistema planifikatu, sortu, antolatu, funtzionatu eta koordinatzeko beharrezkoak diren funtsezko oinarri eta egiturak, bai eta liburutegien funtzionamendua erraztuko duten zerbitzuak eta herritarrek informazioaren gizartearen eta teknologia berrien egungo esparruan irakurtzeko eta baliabide eta eduki informatiboak eskuratzeko duten eskubidea bermatzea ere. – Era berean, gordailu bibliografikoa arautzea du xede. Hortik lortu dugu gure liburutegiko mailegu-politikaren xedeari buruz arestian deskribatutako informazioa. Lege honen xedea da Liburutegi eta Dokumentazio Zentroen Sistemaren bidez kultura- eta informazio-erregistroetara iristeko eskubidearen araubide juridikoa ezartzea, bai eta herri-administrazioek liburutegien eta dokumentazio-zentroen arloan dituzten eskumenena ere. Lege honen xedea ere bada Ondare Gordailu Bibliografikoa arautzea.

2022ko apirilaren 20a